Beschut wonen Noord-Limburg

Missie

Iedereen heeft recht op een volwaardige plaats in onze maatschappij, ongeacht ras, overtuiging, problematiek,...Personen met een psychiatrische kwetsbaarheid kunnen hierbij hindernissen ervaren waardoor het bereiken van maatschappelijke inclusie bemoeilijkt wordt.

Als partners van het GGZ netwerk Reling willen wij volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige, complexe en gestabiliseerde problematiek begeleiden naar het bereiken van een zo hoog mogelijke graad van herstel, zelfstandigheid en inclusie in de maatschappij. Dit trachten wij te bereiken door specifieke woonvormen aan te bieden waarin zorg kan geboden worden, indien dit niet meer of nog niet mogelijk is in het thuismilieu of het thuisvervangend milieu.

Visie

Binnen de specifieke woonvormen trachten we herstelondersteunend te werken volgens de principes van de getrapte zorg en het subsidiariteitsprincipe. We willen ook zorgen voor een evenwichtige en regionale spreiding, waardoor de feitelijke afstand tussen de cliënt en zijn omgeving minimaal blijft.

De nadruk binnen deze functie ligt op het begeleiden en/of huisvesten. De zorg bestaat voornamelijk uit het observeren, motiveren, ondersteunen, behandelen/begeleiden, trainen en coördineren van zorg op diverse levensdomeinen. Het zorgaanbod wordt voornamelijk bepaald door de frequentie en de intensiteit van zorg. Doorstroming is een betrachting, doch moeten de bewoners ook de keuze kunnen maken om binnen een dergelijke woonvorm te blijven zolang dit gewenst en noodzakelijk is.

Al deze zorg willen we organiseren volgens de methodiek van het Systematisch Rehabilitaitegericht Handelen (SRH), zowel milieu- als ontwikkelingsgericht. De systematiek wijst op het proces van verkennen, kiezen, verkrijgen, behouden en speelt zich af op de levensdomeinen tijdsbesteding, sociale relaties en wonen.
De omstandigheden binnen deze woonvormen moeten zodanig georganiseerd worden zodat de cliënt eigen keuzes kan maken, trajecten kan uitstippelen en eigen toekomstdoelen kan formuleren.
Onze hulpverleners streven naar een maximale toegankelijkheid en werken vanuit een klimaat van respect, verbondenheid en gelijkwaardigheid.

Wij wensen samen te werken met andere zorgpartners om een zo optimaal mogelijke hulpverlening te kunnen bieden, zoals de reguliere thuiszorg en welzijnsvoorzieningen, andere GGZ actoren, betrokken derden (mantelzorgers), sociale woningbouw en de sociale verhuurkantoren. Ook liefst in goede afstemming met de actoren in functie 2B en 3, daar er een sterke verknoping bestaat met functie 5.